ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Автор: Питань: 146 Максимальний бал: 146  
Питання № 1
Головне завдання підприємства полягає у:
Балів: 1
Питання № 2
Які фактори впливають на зміну рівня рентабельності від реалізації продукції?
Балів: 1
Питання № 3
Певна сукупність правил, що регулюють діяльність підприємства та його відносини з іншими суб’єктами господарювання, називається:
Балів: 1
Питання № 4
Коефіцієнт оборотності оборотних засобів:
Балів: 1
Питання № 5
Нормативи обігових коштів – це:
Балів: 1
Питання № 6
Зі зменшенням обсягу виробництва частка постійних витрат у загальній їх сумі:
Балів: 1
Питання № 7
На трудомісткість вирощування м’яса великої рогатої худоби впливають такі фактори:
Балів: 1
Питання № 8
Ціни, за якими населення купує товари в роздрібній торгівлі для задоволення власних потреб
Балів: 1
Питання № 9
Постійне повторення і безперервне відновлення процесу сільськогосподарського виробництва – це:
Балів: 1
Питання № 10
Термін окупності капітальних інвестицій визначається як відношення:
Балів: 1
Питання № 11
Середньорічна вартість основних виробничих фондів з розрахунку на середньорічного працівника характеризує:
Балів: 1
Питання № 12
Грошовий вираз зносу основних фондів – це:
Балів: 1
Питання № 13
Який показник характеризує швидкість обороту обігових коштів підприємства?
Балів: 1
Питання № 14
Коефіцієнт використання тракторного парку визначається:
Балів: 1
Питання № 15
Загальна ефективність освоєння капітальних вкладень визначається як відношення:
Балів: 1
Питання № 16
Процес зосередження виробничих ресурсів (земельних, матеріальних, трудових) для збільшення виробництва продукції та підвищення її економічної ефективності – це:
Балів: 1
Питання № 17
Частина чистого доходу, яка використовується для розширеного відтворення сільськогосподарського виробництва – це:
Балів: 1
Питання № 18
Грошове вираження вартості товару, або сума грошей, за яку покупець згоден купити товар, а виробник продати цей товар – це:
Балів: 1
Питання № 19
Обігові кошти підприємства складаються з:
Балів: 1
Питання № 20
Основний показник рівня концентрації сільськогосподарського виробництва:
Балів: 1
Питання № 21
До постійних належать витрати, величина яких:
Балів: 1
Питання № 22
Коефіцієнт використання пробігу розраховується як відношення:
Балів: 1
Питання № 23
Зі збільшенням обсягу виробництва в межах даної виробничої потужності собівартість продукції:
Балів: 1
Питання № 24
Функція ціни, яка сприяє раціональному використанню обмежених ресурсів, науково-технічному процесу, оновленню асортименту:
Балів: 1
Питання № 25
Критерієм економічної ефективності використання землі є:
Балів: 1
Питання № 26
Кооперування і зближення сільських господарств та промислових галузей – це:
Балів: 1
Питання № 27
Документ, який засвідчує що особа, якій його видано, є повноправним власником земельної частки (паю) – це
Балів: 1
Питання № 28
Трудомісткість виробництва – це кількість:
Балів: 1
Питання № 29
До вартісних показників ефективності використання землі відносять
Балів: 1
Питання № 30
До натуральних показників, що характеризують рівень використання землі, належать:
Балів: 1
Питання № 31
Частина вартості валової продукції сільського господарства, яка використовується для відновлення спожитих у процесі виробництва засобів і предметів праці – це:
Балів: 1
Питання № 32
Собівартість є основною для:
Балів: 1
Питання № 33
Галузі, які формують виробничий напрям підприємства, його спеціалізацію:
Балів: 1
Питання № 34
Від обсягу виробництва не залежать витрати:
Балів: 1
Питання № 35
Яка із специфічних особливостей землі має найважливіше значення для підвищення продуктивності сільського господарства?
Балів: 1
Питання № 36
За якої форми заробітної плати мірою праці є вироблена працівником продукція, а розмір заробітку прямо пропорційно залежить від її кількості та якості?
Балів: 1
Питання № 37
Функція, яка впливає на розподіл ресурсів, доходів та фінансів суспільства:
Балів: 1
Питання № 38
Споживання всіх видів енергії на одного працівника за певний період – це
Балів: 1
Питання № 39
Резерви зростання продуктивності праці – це:
Балів: 1
Питання № 40
Результат тих чи інших заходів, які проводяться у сільськогосподарському виробництві, що характеризуються підвищенням урожайності культур та продуктивності тварин:
Балів: 1
Питання № 41
Угода між трудовим колективом в особі профспілки та адміністрацією підприємства, що укладається щорічно і не може суперечити чинному законодавству України:
Балів: 1
Питання № 42
Фондомісткість – це відношення вартості:
Балів: 1
Питання № 43
Основу структури ціни продукції становить:
Балів: 1
Питання № 44
Фактори підвищення продуктивності праці – це причини, під впливом яких рівень продуктивності праці:
Балів: 1
Питання № 45
На трудомісткість вирощування продукції рослинництва впливають такі фактори:
Балів: 1
Питання № 46
Винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування):
Балів: 1
Питання № 47
Коефіцієнт використання машин у роботі розраховується як відношення:
Балів: 1
Питання № 48
Коефіцієнт оновлення основних засобів розраховують як відношення вартості основних засобів, введених у звітному році, до:
Балів: 1
Питання № 49
Частина створеного в сільському господарстві валового доходу, який використовується для особистого і суспільного (невиробничого) споживання – це:
Балів: 1
Питання № 50
Витрати, загальна сума яких за певний час залежить від обсягу виготовленої продукції, називаються:
Балів: 1
Питання № 51
Як співвідносять оптові і роздрібні ціни?
Балів: 1
Питання № 52
Продуктивність праці – це кількість:
Балів: 1
Питання № 53
Оновлення устаткування і технології – це:
Балів: 1
Питання № 54
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування – це:
Балів: 1
Питання № 55
Частина виробничих фондів у вигляді сукупності засобів праці, які беруть участь у процесі виробництва протягом тривалого періоду, зберігаючи при цьому власну натуральну форму і властивості, а також переносячи свою вартість на вартість готового продукту частинами, у міру спрацювання – це:
Балів: 1
Питання № 56
Який напрямок діяльності підприємства забезпечує потребу в обладнанні, сировині, матеріалах та енергії?
Балів: 1
Питання № 57
До основних систем заробітної плати не належить:
Балів: 1
Питання № 58
Винагорода, обчислена у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець сплачує працівникові за виконану роботу – це:
Балів: 1
Питання № 59
Кадрова політика підприємства – це:
Балів: 1
Питання № 60
Які показники характеризують інтенсивну форму розширеного відтворення в рослинництві?
Балів: 1
Питання № 61
Первісна вартість основних засобів – це:
Балів: 1
Питання № 62
Об’єднання фінансових, матеріальних і трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств для організації спільного виробництва окремих видів продукції – це:
Балів: 1
Питання № 63
Під моральним зношуванням основних засобів слід розуміти:
Балів: 1
Питання № 64
Які показники характеризують використання оборотних засобів?
Балів: 1
Питання № 65
Методи вимірювання продуктивності праці:
Балів: 1
Питання № 66
Що підтверджує набуття підприємством прав юридичної особи?
Балів: 1
Питання № 67
Граничні витрати – це:
Балів: 1
Питання № 68
Прискорену амортизацію основних засобів використовують для:
Балів: 1
Питання № 69
Ціни угод на великі партії товарів, укладених в основних центрах світової торгівлі на умовах платежу у вільноконвертованій валюті
Балів: 1
Питання № 70
Сукупність спеціальних знань і практичних навичок, що визначають ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій обумовленої складності – це:
Балів: 1
Питання № 71
Функція ціни, яка забезпечує облік результатів господарювання та їх прогнозування:
Балів: 1
Питання № 72
Чисельність працівників, яка визначається шляхом підрахунку чисельності облікового складу за кожний календарний день звітного місяця і діленням отриманої суми на кількість календарних днів звітного місяця:
Балів: 1
Питання № 73
До елементів оборотних фондів не належить:
Балів: 1
Питання № 74
Форма підприємництва, яка заснована на власності однієї особи або сім’ї, називається:
Балів: 1
Питання № 75
Умовно-еталонні гектари визначають:
Балів: 1
Питання № 76
Найважливішим узагальнювальним показником економічної ефективності праці є:
Балів: 1
Питання № 77
Функція, яка здійснюється збалансуванням між окремими виробництвами, попитом і пропозицією:
Балів: 1
Питання № 78
Основною умовою одержання підприємством прибутку є:
Балів: 1
Питання № 79
Здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, що сприятиме фінансовому оздоровленню, збільшенню обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищенню ефективності виробництва та задоволенню вимог кредиторів – це:
Балів: 1
Питання № 80
Склад, кількісне співвідношення і розміри внутрішніх виробничих підрозділів, форми їх побудови і взаємозв’язку – це:
Балів: 1
Питання № 81
Для аналізу технічного стану основних фондів використовують коефіцієнти:
Балів: 1
Питання № 82
Процентне співвідношення площ окремих культур або їх груп у загальній посівній площі називається:
Балів: 1
Питання № 83
Рівень розораності земель визначається як відношення площі:
Балів: 1
Питання № 84
Припинення діяльності суб’єкта підприємницької діяльності, визнаного господарським судом банкрутом, з метою здійснення заходів щодо задоволення визнаних судом вимог кредиторів шляхом продажу майна – це:
Балів: 1
Питання № 85
Ціни, які визначаються на основі нормативної галузевої собівартості та мінімального прибутку для розширеного відтворення:
Балів: 1
Питання № 86
Комплекс теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для виконання певної роботи в одній із галузей виробництва – це:
Балів: 1
Питання № 87
Залишкова вартість основних фондів відображає:
Балів: 1
Питання № 88
Земельний кадастр – це сукупність необхідних:
Балів: 1
Питання № 89
Процентне відношення прибутку до повної собівартості реалізованої продукції – це:
Балів: 1
Питання № 90
Ціни, за якими підприємства реалізують власну продукцію великими партіями всім категоріям споживачів, крім населення
Балів: 1
Питання № 91
Витрати аграрного підприємства поділяють на прямі і непрямі за:
Балів: 1
Питання № 92
Склад персоналу показує, скільки працівників, що є в списку, з’явилися на роботу – це:
Балів: 1
Питання № 93
Галузі, що мають незначне товарне значення:
Балів: 1
Питання № 94
Організаційно відокремлена і економічно самостійна ланка виробничої сфери національної економіки, що спеціалізується на виготовленні продукції, виконанні робіт і наданні послуг – це:
Балів: 1
Питання № 95
Фондовіддача – це відношення вартості:
Балів: 1
Питання № 96
Якщо оптова ціна товару враховує транспортні витрати на його доставку покупцеві, то вона називається:
Балів: 1
Питання № 97
Стимулювальна функція заробітної плати полягає у:
Балів: 1
Питання № 98
Середньорічна вартість основних виробничих фондів з розрахунку на одиницю земельної площі характеризує:
Балів: 1
Питання № 99
Галузі, які мають, як правило, товарне значення:
Балів: 1
Питання № 100
Узагальнююча економічна категорія, якісна характеристика якої відображається у високій результативності живої та уречевленої праці – це:
Балів: 1
Питання № 101
Чистий прибуток – це:
Балів: 1
Питання № 102
Ціни, які визначаються на засадах домовленості між виробником продукції (продавцем) і споживачем (покупцем) під час укладання між ними договорів купівлі-продажу:
Балів: 1
Питання № 103
Ціни, які формуються під впливом попиту і пропозиції, що склалися під час реалізації продукції:
Балів: 1
Питання № 104
Спосіб ведення господарства, за якого збільшення виробництва продукції досягається за рахунок додаткових вкладень, спрямованих на використання досягнень науково-технічного прогресу, застосування ефективних засобів виробництва і прогресивних технологій – це:
Балів: 1
Питання № 105
Основним чинником зниження собівартості продукції є:
Балів: 1
Питання № 106
Земельний фонд України – це
Балів: 1
Питання № 107
Трудові ресурси в економіці – це:
Балів: 1
Питання № 108
Змінні витрати – це витрати, величина яких:
Балів: 1
Питання № 109
Рівень освоєння земель визначається як відношення площі:
Балів: 1
Питання № 110
Рентабельність обігових коштів – це величина, що показує:
Балів: 1
Питання № 111
Право на земельну частку засвідчує спеціальний документ:
Балів: 1
Питання № 112
Рівень товарності – це відношення кількості:
Балів: 1
Питання № 113
Фактичною собівартістю одиниці продукції є:
Балів: 1
Питання № 114
Відношення фонду нагромадження до чистого доходу, виражене в процентах, – це:
Балів: 1
Питання № 115
Землезабезпеченість – це:
Балів: 1
Питання № 116
Яка з наведених характеристик не є ознакою підприємства?
Балів: 1
Питання № 117
Валовий прибуток підприємства – це:
Балів: 1
Питання № 118
Коефіцієнт використання автопарку визначають:
Балів: 1
Питання № 119
Норма амортизації основних засобів – це:
Балів: 1
Питання № 120
Нормативна собівартість – це:
Балів: 1
Питання № 121
Переважний розвиток виробництва одного або кількох видів продукції в окремих регіонах, підприємствах – це:
Балів: 1
Питання № 122
Які фактори впливають на зміну товарності сільськогосподарської продукції?
Балів: 1
Питання № 123
Основний документ земельного законодавства, яким регулюються земельні відносини з метою створення необхідних умов для раціонального використання й охорони земель, – це:
Балів: 1
Питання № 124
Винагорода за працю понад установлені норми за трудові успіхи та особливі умови праці:
Балів: 1
Питання № 125
Співвідношення чисельності працівників підприємства, що вибули чи звільнилися за даний період до середньооблікової чисельності за той же період, характеризує коефіцієнт …. персоналу
Балів: 1
Питання № 126
Коефіцієнт вибуття основних засобів розраховують як відношення вартості основних засобів, що вибули у звітному році, до:
Балів: 1
Питання № 127
Доцільна, свідома, організована діяльність людей, спрямована на створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення суспільних і особистих потреб людей, – це
Балів: 1
Питання № 128
Дохід, який створено на кращих і середніх за якістю та місцеположенням землях і є надлишком доходу над нормативним (середнім) рівнем, є:
Балів: 1
Питання № 129
основний показник, який безпосередньо свідчить про розміри господарства – це:
Балів: 1
Питання № 130
Ефективність, яку відображають через різні вартісні показники, що характеризують проміжні та кінцеві результати:
Балів: 1
Питання № 131
Співвідношення окремих складових заробітної плати в загальному її обсязі – це:
Балів: 1
Питання № 132
Розподіл праці в межах професії – це:
Балів: 1
Питання № 133
Сукупність постійних працівників, що мають необхідну професійну підготовку та певний досвід практичної діяльності, – це:
Балів: 1
Питання № 134
Під структурою сільськогосподарських угідь розуміють процентне:
Балів: 1
Питання № 135
Оборотні фонди підприємства – це частина виробничих фондів, яка
Балів: 1
Питання № 136
Прибуток підприємства – це:
Балів: 1
Питання № 137
До виробничих запасів належать:
Балів: 1
Питання № 138
Частка від ділення фактично одержаної грошової виручки від реалізації певного виду продукції на умовний грошовий дохід – це:
Балів: 1
Питання № 139
Процес встановлення ціни на конкретний товар – це:
Балів: 1
Питання № 140
За якої форми заробітної плати мірою праці виступає відпрацьований час, а заробіток працівнику нараховується згідно з тарифною ставкою?
Балів: 1
Питання № 141
На суму виручки від реалізації продукції впливають такі основні фактори:
Балів: 1
Питання № 142
Відношення кількості електричних потужностей до середньооблікової чисельності працівників – це:
Балів: 1
Питання № 143
Тривалість одного обороту оборотних активів у днях – це:
Балів: 1
Питання № 144
Валовий дохід підприємства визначається як різниця між:
Балів: 1
Питання № 145
Процес амортизації основних засобів можна охарактеризувати як:
Балів: 1
Питання № 146
Прискорення оборотності оборотних засобів призводить до:
Балів: 1

Ваш результат:
Кількість балів: из 146
Процент рішення:тесты