1. Загальні положення

 1. Правила користування бібліотекою ВСП«Оріхівський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету» розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», затвердженого Постановою Верховної Ради України від 27 січня 1995р. та Типового положення про бібліотеку вищого навчального закладу освіти України, затвердженого Наказом Міністерства освіти України від 30.04.1998р.

 2. Бібліотека ВСП« Оріхівський фаховий коледж ТДАТУ» є навчальним, науковим, інформаційним та культурно – просвітницьким структурним підрозділом навчального закладу і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий, та виховний процеси навчального закладу.

 3. Фонди бібліотеки коледжу є складовою частиною загальнодержавної довідково – інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.

 4. Користування бібліотекою коледжу безкоштовне. Платні послуги можуть надаватись додатково відповідно до Постанови Міністрів України від 5 червня 1997р. № 534 та Наказу Міністерства освіти України, Міністерства фінансів та Міністерства економіки України про надання платних послуг від 27 жовтня 1997р.№ 383/239/131. Вартість послуг визначається на договірних засадах і затверджується керівником вищого навчального закладу.

2.Права та обов`язки читачів.Умови запису в бібліотеку та порядок користування бібліотечним фондом

 1. Право користуватися бібліотекою мають студенти, викладачі, спеціалісти та співробітники коледжу. Студенти інших навчальних закладів обслуговуються, як правило, лише в читальній залі.

 2. Читачі мають право отримувати в тимчасове користування наукову,  навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементі  і в читальній залі, користуватись всіма видами довідково – бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надаються бібліотекою; брати участь в заходах, що проводить бібліотека.

 3.  Для запису в бібліотеку необхідно подати студентський квиток, дійсний в поточному році. Користувачі інших вищих навчальних закладів подають читацький квиток і обслуговуються в читальній залі. Запис викладачів та співробітників коледжу відбувається відповідно списків працівників коледжу. Викладачі, які працюють за сумісництвом, залишають розписку, завірену адміністрацією.

 4. На підставі вищезгаданих документів користувачу бібліотеки заповнюється читацький формуляр.

 5. Перед записом в бібліотеку читач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов`язання їх неодмінного виконання підписом в читацькому формулярі .

 6. Навчальна література видається на абонементі на семестр або на навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам(при наявності в бібліотеці необхідної кількості підручників).

 7. Наукова література видається викладачам у кількості 10-15 примірників строком на місяць, іншим категоріям читачів – до 5 примірників на той же термін.

 8. Художня література видається не більше трьох примірників строком на 15 днів.

 9. Періодичні видання поточного року видаються з читальної зали на урок лише по вимозі викладача.

 10. Комплекти літератури підвищеного попиту видаються на урок лише по вимозі викладача.

 11. Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання, а також поодинокі примірники, книжки підвищеного попиту, видання на електронних носіях, та видання, що надійшли по МБА, видаються лише в читальній залі.

 12. Видання підвищеного попиту, а також ті, яких не вистачає до норми забезпечення видаються на абонементі в тимчасове користування:

- вечірній абонемент: література видається після закінчення занять і повертається до початку занять (до 8 години ранку наступного дня);

- абонемент тимчасового користування: література видається на декілька днів. Час повернення визначається бібліотекарем.

     13. Бібліотекар має право продовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї немає попиту з боку інших читачів

     14. При відсутності в бібліотеці необхідних видань їх можна отримати з фондів інших бібліотек по міжбібліотечному абонементу.

      15. Для одержання літератури користувач подає читацький квиток, розписується в читацькому формулярі за кожен отриманий примірник. Читацький формуляр засвідчує факт отримання літератури та дату її видачі. Повернення літератури засвідчується підписом бібліотекаря в читацькому формулярі.

     16. Читачі повинні дбайливо ставитись до книжок та інших творів друку, одержаних з фонду бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни, не виносити з приміщення бібліотеки літературу з бібліотечного фонду, якщо вона не записана в одному з облікових документів; не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки; не виймати картки з каталогів та картотек.

      17. При отриманні літератури читач має ретельно передивитись її і, якщо виявить якісь дефекти, повідомити бібліотекаря, який зобов`язаний зробити на виданні відповідні службові позначки.

     18. Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останній.

     19. Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

     20. Читачі, що втратили літературу з бібліотечного фонду, або завдали їй непоправної шкоди, повинні замінити її аналогічною чи документом, визнаними бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати її ринкову вартість. При неможливості заміни читач повинен зробити ксерокопію цього видання. Грошова компенсація встановлюється по ринковим цінам, що діють на день розрахунку. При втраті особливо цінних для бібліотечного фонду видань установлюють 100- кратну вартість для книг, виданих до 1992 року, та 30- кратну вартість для книг, виданих пізніше.

21. Вартість пошкоджених чи загублених книжок та інших матеріалів визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості їх фондів.

22.  Кошти, отримані від користувачів на заміну втраченої літератури, приймають до каси навчального закладу.

23. Заміна втраченої чи пошкодженої читачами літератури фіксується в спеціальному зошиті і підтверджується підписом читача і бібліотекаря, що приймає літературу.

24. На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки книжки та інші отримані матеріали.

25. На початку кожного навчального року читач повинен переєструватись, пред`явити всю літературу, що значиться за ним та продовжити (при потребі) термін користування нею.

26. Читачі, що закінчили вищий навчальний заклад, повинні до отримання диплому повністю розрахуватися з бібліотекою і підписати обхідний лист.

27. При відрахуванні, академічній відпустці чи звільненні з коледжу користувачі повинні повністю розрахуватися з бібліотекою і підписати обхідний лист.

28. Користувачі повинні дотримуватись тиші в приміщенні бібліотеки.

29. За порушення правил користування бібліотекою читач позбавляться права відвідування її на термін, що визначається адміністрацією бібліотекою.

 

3. Зобов`язання бібліотеки по обслуговуванню читачів

 

3.1 Бібліотека коледжу формує свої фонди згідно потреб навчально – методичної та культурно- виховної роботи навчального закладу.

3.2. Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання своїх фондів.

3.3. Здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування користувачів, забезпечує повне, оперативне задоволення їх запитів на наукову, навчальну, виховну, довідкову, художню та іншу літературу.

3.4. Забезпечує доступ користувачів до електронних ресурсів біліотеки коледжу.

3.5. Створює та ретельно веде довідково- бібліографічний апарат, готує до видання бібліографічні бюлетені, списки літератури, виконує всі види бібліографічних довідок, організовує та проводить бібліографічні огляди тощо.

3.6. Бібліотека коледжу організовує книжкові виставки, Дні інформації, літературно-музичні вечори, години інформації, години спілкування, бесіди, зустрічі з цікавими людьми та інші бібліотечні заходи.

3.7Організовує диференційоване обслуговування читачів на абонеменеті, та в читальній залі.

3.8. Забезпечує високий культурний рівень обслуговування користувачів, створює комфортні умови для роботи з різними джерелами інформації.

3.9. Надає допомогу при виборі необхідних матеріалів шляхом використання бібліотечних каталогів, картотек, усних консультацій. Вивчає інформаційні потреби та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів студентів, викладачів, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової інформації.

3.10 Проводить серед читачів роботу по поширенню знань з бібліотекознавства та бібліографії, по прищепленню їм навичок роботи з книгою, культури читання. З цією метою проводить індивідуальні та групові бесіди, консультації, бібліотечні уроки.

3.11 Бібліотека видає читачу книги тільки після повернення взятих раніше, строк користування якими закінчився.

3.12 Через 15 днів після закінчення терміну користування книгами, іншими творами друку і матеріалами бібліотекар нагадує читачам про необхідність повернення літератури у визначений термін. Якщо читач ігнорує нагадування бібліотеки, вона передає відповідні матеріали до нотаріальних органів згідно з чинним законодавством.

3.13 Бібліотека нформує читачів про всі види бібліотечних послуг.

3.14. Забезпечує високий рівень обслуговування читачів, на основі постійного підвищення фахового і культурного рівня бібліотечних працівників.

Послуги, які надаються читачам бібліотеки ВСП «Оріхівський фаховий коледж ТДАТУ»

1.Запис читачів до бібліотеки коледжу та ознайомлення їх з правилами користування бібліотекою.

2. Надання необхідних видань з фонду бібліотеки і видача літератури на абонементі та для роботи в читальній залі.

3.Користування інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково- пошуковий апарат, який складається з каталогів та картотек.

4.Користування електронними ресурсами – власними базами даних та інформаційними ресурсами мережі Інтернет.

5. Відвідування інформаційно- масових та культурно- просвітницьких заходів, які організовує бібліотека.

6.Отримування послуг в сфері бібліографічно –інформаційної діяльності:

- надання різноманітних бібліографічних довідок в режимі «запит- відповідь»;

- складання бібліографічних списків за запитами користувачів;

- підготовка інформації за замовленою темою.

7. Послуги ксерокопіювання, сканування, друкування матеріалів.