Методична робота - це цілісна, заснована на досягненнях науки і передової педагогічної практики, система взаємопов`язаних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника.

 Зміст методичної роботи повинен сприяти впровадженню науково-педагогічних знань, нових досягнень у галузі навчання та виховання майбутніх фахівців для аграрної галузі.

Основні заходи організації методичної роботи в коледжі

Проводити ознайомлення педагогічних працівників з нормативними документами щодо діяльності закладів освіти, які коректують та вдосконалюють науково – методичний та фаховий рівень освітньої діяльності.

Вивчати та впроваджувати в освітній процес перспективні освітні технології, використовувати інтерактивні форми роботи та передовий педагогічний досвід з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу  (не допускати використання таких форм робіт, як переписування матеріалу з підручника, написання під диктовку).

Активізувати участь педагогічних працівників у роботі науково-методичних комісій, семінарів, конференцій, заходів, що проводяться Департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації та Міністерством освіти і науки України.

Сприяти впровадженню методичних інновацій, творчих  знахідок педагогічного досвіду в масову практику шляхом підготовки експонатів на виставку-конкурс педагогічного досвіду.

Розробляти і впроваджувати в навчальний процес наочні навчальні посібники (схеми, діаграми, стенди, слайди), створювати та використовувати навчальні відеофільми.

Сприяти забезпеченню майстерень найнеобхіднішими матеріально-технічними засобами для якісного проведення занять.

З метою підвищення якості проведення занять оновити необхідне обладнання кабінетів для проведення демонстраційних дослідів при вивченні навчального матеріалу з будь-якої теми, лабораторних робіт, практикумів.

Здійснювати постійний моніторинг показників методичної роботи педагогічних працівників для власного коригування та удосконалення їхньої діяльності.

Методична робота в коледжі має такі завдання:

1) надання допомоги викладачам у підвищенні рівня психолого-педагогічного та методичного удосконалення;

2) розробка і запровадження в практику роботи викладачів інтерактивних технологій навчання, передового педагогічного досвіду, нових педагогічних технологій, сучасних форм і методів навчання;

3) розробка і реалізація викладачами методик занять особистісно-орієнтованого навчання студентів.

Система заходів  методичної служби коледжу має на меті підвищення рівня професійно-педагогічної компетентності кожного педагогічного працівника, підвищення інноваційного потенціалу педагогічного колективу й навчального закладу в цілому.

З метою якісної та ефективної організації, проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами в коледжі працюють такі методичні структури:

 • педагогічна рада;
 • методична рада;
 • методичний кабінет;
 • циклові комісії;
 • методичне об’єднання кураторів;
 • школа педагогічної майстерності.

Усі засідання методичних об’єднань мають відповідну структуру, проводяться згідно плану роботи. На засіданнях розглядаються питання підготовки експонатів на педагогічну виставку, написання методичних розробок, організація та проведення відкритих занять з подальшим їх детальним аналізом і обговоренням, результати навчально-виховної роботи, динаміка  зростання (спаду) успішності студентів; результати контрольних робіт (державної підсумкової атестації); аналіз стану викладання навчальних предметів; стан виконання навчальних планів і програм; використання інноваційних технологій, їх ефективність; апробація електронних засобів навчального призначення; система та результативність підвищення професійного рівня викладачів; результати участі студентів в олімпіадах, конкурсах; аналіз роботи за рік та перспективне планування.

        Питання планування, організації, стимулювання й контролю діяльності викладачів побудовані на принципах, що забезпечують у методичній роботі цілеспрямованість, комплексність, послідовність і перспективність.

         Складено, розглянуто та затверджено плани роботи: методичної роботи коледжу, методичної ради, план роботи методичного кабінету, складено й затверджено графік проведення відкритих цільових занять та написання методичних розробок викладачами, майстрами виробничого навчання.

        Велика увага приділяється підготовці навчально-методичної документації у відповідності до діючих вимог.

         Оновлюються та удосконалюються навчально-методичні комплекси денної та заочної форм навчання; у більшості викладачів навчально-методичні  комплекси систематизовані,  розроблені  відповідно  до  типових  програм  навчальних  дисциплін,  включають типові й робочі програми,  навчально-методичні  картки,  конспекти лекцій,  робочі  зошити для  виконання  практичних  завдань,  методичні вказівки до самостійної роботи студентів, написання курсових робіт,  завдання  для  поточного та  підсумкового  контролю  знань,  матеріали  мультимедійного  супроводу  занять,  опорні  конспекти,  критерії  оцінювання  контролю  знань.

Вся документація складена згідно до вимог та рекомендацій навчальної частини, методичної служби.

У педагогічній діяльності викладачі коледжу застосовують наступні форми та методи навчання: дискусії у формі круглого столу, дебати, самостійне спостереження, виробничо-практичні методи, моделювання; аналіз  виробничих  ситуацій; ігрове проектування; вирішення проблемних ситуацій, моделювання різних видів навчальних занять, апробація електронних підручників.

Викладачами і студентами  використовуються хмарні технології та   можливості системи «Бібліотека – інформаційний центр».  А впровадження особистісно зорієнтованих технологій активізують діяльність студентів, а також дають можливість розкривати їх здібності та потенціал як майбутніх фахівців. Інтерактивні форми роботи сприяють тому, що знахідки окремих викладачів стають надбанням усього колективу. Взаємовідвідування в коледжі зумовлене реальною потребою в моделюванні різновидів навчальних занять, апробації електронних підручників та з метою обміну досвідом.

Методична робота  спрямована на підвищення професійної майстерності педагогів, підтримку інтересів та нововведень викладачів та студентів, вона потребує постійного удосконалення, особливо з точки зору індивідуального підходу до методичних проблем викладача. Тому кожен викладач через роботу циклової комісії, методичне об`єднання молодих викладачів, методичний кабінет, удосконалює свою педагогічну майстерність.

 

 

 

Координаторами методичної роботи коледжу є:

 

 

 

   - заступник директора з навчальної роботи     

       Галчанський Микола Васильович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - методист Болюта Олена Борисівна

 

 

 

 

 

Координуючим органом методичної роботи в коледжі є методична рада, яка розглядає найбільш важливі питання удосконалення методичної та навчально-виховної роботи в коледжі, впровадження інноваційних технологій і прогресивних форм організації навчання в навчальний процес, контролю і координації роботи циклових комісій, розробки заходів з підвищення професійної майстерності викладачів тощо.

2020-2021 навчальний рік

Методична рада

Галчанський Микола Васильович – голова методичної ради

Наранович Віктор Анатолійович

Болюта Олена Борисівна

Коба Алла Вікторівна

Прищенко Костянтин Васильович

Білостоцька Ілона Володимирівна

Галутва Юрій Володимирович

Кардаш Ольга Анатоліївна

Синчило Ірина Павлівна

Прищенко Юлія Сергіївна

Колеснік Алла Петрівна

Макаренко Сергій Миколайович

Вечеря Володимир Олександрович

Ключові питання роботи методичної ради:

 • Реалізація основних напрямків методичної роботи.
 • Компетентнісний підхід до організації навчання та формування в студентів ключових компетентностей.
 •         Робота циклових комісій щодо формування професійної компетентності викладачів.
 •  Застосування сучасних педагогічних технологій з метою підвищення якості знань.
 • Удосконалення інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу.

Стрижневу роль в реалізації методичних завдань надають циклові комісії, які є основною ланкою в розробці та запровадженні прогресивних форм і методів навчання та виховання.

http://osgt.at.ua/metod_robota/IMG_0780.jpg  

 

 

 

     Синчило Ірина Павлівна – голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін

 

 

 

 

 

http://osgt.at.ua/metod_robota/prishhenkojus1.jpg 

 

 

   

     Прищенко Юлія Сергіївна – голова циклової комісії соціальних, економічних та облікових дисциплін

 

 

 

 

 

http://osgt.at.ua/metod_robota/IMG_0785.jpg 

 

 

 

    Колеснік Алла Петрівна - голова циклової комісії загальнотехнічних та спеціальних дисциплін