Головна мета методичної роботи – це допомога педагогічним працівникам в  удосконаленні та підвищенні професійного рівня.

Основні заходи організації методичної роботи в коледжі

 1. Проводити ознайомлення педагогічних працівників з нормативними документами щодо діяльності закладів освіти, які коректують та вдосконалюють науково – методичний та фаховий рівень освітньої діяльності.
 2. Вивчати та впроваджувати в освітній процес перспективні освітні технології, використовувати інтерактивні форми роботи та передовий педагогічний досвід з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу  (не допускати використання таких форм робіт, як переписування матеріалу з підручника, написання під диктовку).
 3. Активізувати участь педагогічних працівників у роботі науково-методичних комісій, семінарів, конференцій, заходів, що проводяться Департаментом освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації та Міністерством освіти і науки України.
 4. Сприяти впровадженню методичних інновацій, творчих  знахідок педагогічного досвіду в масову практику шляхом підготовки експонатів на виставку-конкурс педагогічного досвіду.
 5. Розробляти і впроваджувати в навчальний процес наочні навчальні посібники (схеми, діаграми, стенди, слайди), створювати та використовувати навчальні відеофільми.
 6. Сприяти забезпеченню майстерень найнеобхіднішими матеріально-технічними засобами для якісного проведення занять.
 7. З метою підвищення якості проведення занять оновити необхідне обладнання кабінетів для проведення демонстраційних дослідів при вивченні навчального матеріалу з будь-якої теми, лабораторних робіт, практикумів.
 8. Здійснювати постійний моніторинг показників методичної роботи педагогічних працівників для власного коригування та удосконалення їхньої діяльності.

     
 

    Методична робота   

ВСП «Оріхівський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету»

           Цілеспрямованою діяльністю щодо забезпечення психолого-педагогічної та методичної підготовки викладачів у коледжі з метою підвищення ефективності їх навчально-виховної діяльності є методична робота.

         Система дій і заходів науково-методичної служби коледжу має на меті підвищення рівня професійно-педагогічної компетентності кожного педагогічного працівника, підвищення інноваційного потенціалу педагогічного колективу й навчального закладу в цілому.

        З метою якісної та ефективної організації, проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами в коледжі працюють методичні структури: 

 •  педагогічна рада;
 • методична рада;
 • методичний кабінет;
 • циклові комісії;
 • методичне об’єднання кураторів;
 • школа педагогічної майстерності.
           
                  

    Усі засідання методичних об’єднань мають відповідну структуру, проводяться згідно плану роботи. На засіданнях розглядаються питання підготовки експонатів на педагогічну виставку, написання методичних розробок, організація та проведення відкритих занять з подальшим їх детальним аналізом і обговоренням, результати навчально-виховної роботи, динаміка  зростання (спаду) успішності студентів; результати контрольних робіт (державної підсумкової атестації); аналіз стану викладання навчальних предметів; стан виконання навчальних планів і програм; використання інноваційних технологій, їх ефективність; апробація електронних засобів навчального призначення; система та результативність підвищення професійного рівня викладачів; результати участі студентів в олімпіадах, конкурсах; аналіз роботи за рік та перспективне планування.

        Питання планування, організації, стимулювання і контролю діяльності викладачів побудовані на принципах, що забезпечують у методичній роботі цілеспрямованість, комплексність, послідовність і перспективність.

         Складено, розглянуто та затверджено плани роботи: методичної роботи коледжу, методичної ради, план роботи методичного кабінету, складено й затверджено графік проведення відкритих цільових занять та написання методичних розробок викладачами, майстрами виробничого навчання.

        Велика увага приділяється підготовці навчально-методичної документації у відповідності до діючих вимог.

         Оновлено та удосконалено навчально-методичні комплекси денної та заочної форм навчання; у більшості викладачів навчально-методичні  комплекси систематизовані,  розроблені  відповідно  до  типових  програм  навчальних  дисциплін,  включають типові й робочі програми,  навчально-методичні  картки,  конспекти лекцій,  робочі  зошити для  виконання  практичних  завдань,  методичні вказівки до самостійної роботи студентів, написання курсових робіт,  завдання  для  поточного та  підсумкового  контролю  знань,  матеріали  мультимедійного  супроводу  занять,  опорні  конспекти,  критерії  оцінювання  контролю  знань.

       Вся документація складена згідно до вимог та рекомендацій навчальної частини, методичної служби.

       Сучасна освіта перебуває в постійному оновленні, а тому вимагає від викладачів та майстрів виробничого навчання новітніх ідей, сучасних підходів до викладання навчальних дисциплін незалежно від їх профільності чи специфіки.

      Методична рада розробила алгоритм діяльності педагогічного колективу – це активізація науково-методичної та пошукової діяльності учасників навчально-виховного процесу та  широке запровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес.

               

           У своїй педагогічній  діяльності  викладачі застосовують наступні форми та методи навчання: дискусії у формі круглого столу, дебатів; самостійне спостереження, виробничо-практичні методи, моделювання; аналіз  виробничих  ситуацій; ігрове проектування; вирішення проблемних ситуацій та ін. А застосування особистісно зорієнтованих технологій активізують діяльність студентів, а також дають можливість розкривати  їх здібності та потенціал як майбутніх фахівців. Інтерактивні форми роботи сприяють тому, що знахідки окремих викладачів стають надбанням усього колективу. Активізація взаємовідвідування в коледжі зумовлена реальною потребою в моделюванні різновидів навчальних занять, апробації електронних підручників та з метою обміну досвідом.

       Поряд з колективними й груповими формами методичної роботи в коледжі особливої актуальності набуває індивідуальна робота з педагогічними працівниками, зокрема з питання методичної культури викладача чи майстра виробничого навчання, як її формувати. Така форма активізує пізнавальну діяльність, відточує педагогічну техніку підготовки навчальних занять та відкритих уроків викладачами, формує навички самоаналізу своїх та аналізу відвіданих уроків. 

 

      Викладачі коледжу є учасниками обласних, регіональних методичних  заходів. Зокрема, беруть участь у семінарах-аукціонах педагогічних  ідей для викладачів ВНЗ І-ІІ р.а.   при НМЦ ДУ «Агроосвіта»;  в  Регіональних науково-практичних конференціях ВНЗ І-ІІ р.а. Запоріжжя та Запорізької області; виходять друком статті за матеріалами участі в освітніх заходах та на сторінках фахової педагогічної періодики.

      Маємо ІІІ місце в регіональному етапі конкурсу «Викладач року – 2015».

      Впроваджено нову форму проведення семінарів для викладачів – вебінар.   

       На огляд-конкурс педагогічних інновацій у коледжі було  представлено 41 експонат, серед них конкурсних робіт – 37 (всього взяло участь 35 викладачів) : методичні матеріали, оцінені найвищими балами (занесені до каталогу кращих конкурсних робіт), всього - 6; методичні матеріали, оцінені на 21 бал та вище (за винятком занесених до каталогу кращих),  всього -19; методичні матеріали, оцінені на 20 балів і нижче (творчі роботи для обміну досвідом), всього – 12; методичні матеріали, які зайняли призові місця, всього – 2.

      Значна увага приділялась та приділяється підготовці до атестації педагогічних працівників коледжу та проходженню курсів підвищення кваліфікації та стажуванню.

      Методична робота в коледжі будується відповідно до чинних вимог як багатогранний і творчий процес, що складається з комплексу систематичної, цілеспрямованої колективної, групової та індивідуальної діяльності педагогічних працівників, спрямована на активізацію педагогічних міні - досліджень і покращення якості методичних розробок; на підвищення рівня навчально – виховного процесу в коледжі.

      Методична робота в коледжі знаходиться на шляху інноваційної діяльності та намагається вийти на вищий рівень розвитку системи методичної роботи.

 

Олена  Болюта,

методист  коледжу