Чергова атестація викладачів Оріхівського коледжу

Чергова атестація викладачів Оріхівського коледжу

Створення умов для ефективної діяльності педпрацівників відповідно до їх ролі в суспільстві, як зазначено в Національній доктрині, є пріоритетним напрямом державної політики щодо розвитку освіти.

      Чільне місце тут відводиться атестації педпрацівників, бо, як свідчить досвід, вона відіграє основну роль у становленні, згуртуванні та вихованні творчого викладача, творчого колективу. Саме цьому була підпорядкована атестація в нашому навчальному закладі.

       Відповідно до ст.54 Закону України «Про освіту», вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року № 1473 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08 серпня 2013 року № 1135), наказів № 265, № 309, 326 у ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ» була проведена атестація педагогічних працівників.

       Створено та затверджено склад атестаційної комісії І рівня. Між членами АК чітко розподілено обов'язки. Робота комісії проводилася відповідно до плану роботи атестаційної комісії й графіка спільних заходів щодо організації й проведення атестації педпрацівників.

    Основними завданнями, які вирішувалися в ході атестації, були стимулювання цілеспрямованого неперервного підвищення професійного рівня педагогічних працівників; визначення відповідності педагогічного працівника займаній посаді та рівню кваліфікації.

   Проведенню атестації передувала роз'яснювальна робота з глибоким вивченням нормативних документів. На початку атестаційного періоду адміністрацією коледжу були створені всі умови для успішного проведення атестації: своєчасно видані необхідні накази, розроблені та затверджені заходи з підготовки та проведення атестації, проводилися методичні наради, творчі звіти викладачів-методистів щодо реалізації індивідуальних планів.

      Питання ходу атестації педагогічних працівників заслуховувалися на педагогічній і методичній радах.

      Атестація розглядалася в єдиному комплексі з роботою щодо підвищення фахового рівня та педагогічної майстерності кожного з тих, хто атестується, через курсову перепідготовку, стажування, проведення відкритих занять, поширення педагогічного досвіду через друк матеріалів у фахових виданнях.  

     Методичною радою були надані методичні рекомендації щодо підготовки педагогічних працівників до атестації, оцінки якості роботи педагогів через оформлення досвіду професійної діяльності педагогічного працівника в міжатестаційний період.

     Педагогічні працівники, що атестувалися, пройшли курсову перепідготовку та стажування. В атестаційних матеріалах представлені копії свідоцтв підвищення кваліфікації.

     У вересні були складені індивідуальні плани проходження атестації, згідно з якими викладачі організовували свою роботу. 

   Атестаційна комісія закладу удосконалювала зміст та форми своєї роботи, виявляла принциповість при оцінці діяльності педагогів, дотримувалася наступності у встановленні категорій та присвоєнні педагогічних звань, звертала увагу на результативність роботи педагогів, їх науково-методичну діяльність.

      У 2015 - 2016 н. р. проходили атестацію двадцять п’ять педагогічних працівників коледжу( викладачі, майстри виробничого навчання).

 

 1. БІЛОГУБ Тетяна Анатоліївна
 2. БОНДАРЕНКО Наталія Олександрівна
 3. ВЕЧЕРЯ Володимир Олександрович
 4. ГАЛЧАНСЬКИЙ Микола Васильович
 5. ГАЛЧАНСЬКИЙ Василь Васильович
 6. ГЛАДКИХ Олександр Михайлович
 7. ДАНДИК  Володимир Сократович
 8. ЗИМІН Олександр Федорович
 9. КАРПЕНКО Любов Миколаївна
 10. КАЧАН Олександр Максимович
 11. КОБА Алла Вікторівна
 12. КОЛЕСНІК Алла Петрівна
 13. КРАТ Олександр Леонідович
 14. ЛОСЬ Микола Іванович
 15. МАКАРЕНКО Сергій Миколайович
 16. МІЩЕНКО Ольга Петрівна
 17. МОЗГОВИЙ Сергій  Павлович
 18. ОСИПОВ Сергій Володимирович
 19. ПРИЩЕНКО Костянтин Васильович
 20. САВРАН Микола Іванович
 21. СИНИЦЯ Сергій Федорович
 22. СУЛЬЖЕНКО Наталія Федорівна
 23. ТЕЛЕГУЗ Людмила Віллівна
 24. ТЕЛЕГУЗ Сергій Миколайович
 25. ШИМКО Ольга Михайлівна

       За результатами атестації атестаційна комісія коледжу звернулася з клопотанням до атестаційної комісії Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації про присвоєння та підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічного звання «старший викладач», «викладач-методист»  викладачам коледжу.

      21 квітня 2016 року вісімнадцять викладачів коледжу пройшли атестацію атестаційною комісією ІІІ рівня Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації.

Білогуб Тетяна Анатоліївна

відповідність раніше присвоєній

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»

Бондаренко Наталія Олександрівна

відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній

категорії «спеціаліст вищої категорії»

та педагогічному званню «старший викладач»

Вечеря Володимир Олександрович

відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній

категорії «спеціаліст вищої категорії»

Галчанський Микола Васильович

відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній

категорії «спеціаліст вищої категорії»

та педагогічному званню «викладач-методист»

Дандик Володимир Сократович

відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній

категорії «спеціаліст вищої категорії»

Коба Алла Вікторівна

відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній

категорії «спеціаліст вищої категорії»

та присвоєння педагогічного звання «старший викладач»

Колесник Алла

Петрівна

відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній

категорії «спеціаліст вищої категорії»

Мозговий Сергій

Павлович

відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній

категорії «спеціаліст вищої категорії»

Осипов Сергій Володимирович

відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній

категорії «спеціаліст вищої категорії»

Савран Микола

Іванович

відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній

категорії «спеціаліст вищої категорії»

Синиця Сергій

Федорович

відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній

категорії «спеціаліст вищої категорії»

Сульженко Наталія Федорівна

відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній

категорії «спеціаліст вищої категорії»

Телегуз Людмила

Віллівна

відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній

категорії «спеціаліст вищої категорії»

та педагогічному званню «викладач-методист»

Телегуз Сергій

Миколайович

відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній

категорії «спеціаліст вищої категорії»

Шимко Ольга

Михайлівна

відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній

категорії «спеціаліст вищої категорії»

та педагогічному званню «старший викладач»

Міщенко   Ольга

Петрівна

присвоєння  кваліфікаційної

категорії «спеціаліст вищої категорії»

Крат Олександр

Леонідович

присвоєння  кваліфікаційної

категорії «спеціаліст вищої категорії»

Прищенко Костянтин Васильович

присвоєння  кваліфікаційної

категорії «спеціаліст вищої категорії»

 

 

   

        Атестаційний період у навчальному закладі дав змогу виявити сильні та слабкі сторони в роботі викладачів, вніс певні корективи в професійну діяльність педагогів. Важливо, щоб педпрацівники, які пройшли атестацію, демонстрували зростання рівня своєї педагогічної майстерності, здійснюючи різноманітну професійну діяльність не лише в рік атестації, але й у міжатестаційний період.     Проте, поряд із високою результативністю, викладач, який претендує на підвищення кваліфікації та присвоєння педагогічного звання, повинен активізувати власну методичну діяльність з навчання колег та допомагати їм у зростанні їх фахової та педагогічної майстерності. Слід розглядати питання збільшення кількості власних публікацій в педагогічній пресі.

      Атестація педпрацівників у 2015-2016 навальному році сприяла удосконаленню методичної й професійної майстерності викладачів, впровадженню в практику роботи колективу коледжу нових форм і методів роботи, виявленню сильних і слабких сторін діяльності педпрацівників, стала шляхом реалізації самоосвіти через методичну роботу як оптимальний варіант освіти викладачів та майстрів виробничого навчання.

 

Олена Болюта,

методист коледжу

avatar